Detské poistenie pre nezbedníkov

Aj vy máte doma svojho malého nezbedníka a chcete pre neho iba to najlepšie?
Ak má váš nezbedník aspoň 2 mesiace a ešte nedovŕšil 18 rokov, máme pre vás výhodné úrazové poistenie so sporením.

O poistení

Každý nečakaný úraz dieťaťa spôsobí rodičom psychickú aj finančnú ujmu. Finančnú záťaž a nečakané výdavky spôsobené úrazom dieťaťa vám pomôžeme prekonať naším cenovo dostupným a komplexným poistením.

Výhody nášho detského poistenia:

  • kvalitná poistná ochrana s voľbou výšky poistnej sumy
  • garantovaná výška dohodnutej poistnej sumy pri dožití (500 až 1 000 €)
  • menšia finančná záťaž pre rodinu pri mesačnom platení poistného
  • platné na celom svete
  • trvalé následky úrazu s rastúcim plnením až do výšky 50 000 €
  • denné odškodné za dobu liečenia úrazu od 1. dňa vo výške 5 € za každý deň liečenia (pri splnení liečby dlhšej ako dva týždne)
  • hospitalizácia následkom úrazu od 2. dňa pobytu dieťaťa v nemocnici vo výške 10 € za každý deň pobytu
  • odškodné od 50 € do 150 € pri zlomeninách kostí a popáleninách dieťaťa

Poistné krytia

Poistná doba
5 rokov6 rokov7 rokov8 rokov9 rokov10 rokov
HLAVNÉ POISTENIE
Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia sa konca poistenia - poistná suma 500€ 600€ 700€ 800€ 900€ 1000€
SÚBOR PRIPOISTENÍ
Poistenie trvalých následkov úrazu s rastúcim plnením:Poisťovňa pri poistnom plnení uhrádza percento trvalých následkov úrazu zistených podľa článku 12 Všeobecných poistných podmienok pre detské poistenie pre nezbedníkov (ďalej len "VPP DPPN) príslušnej poistnej sumy uvedenej v tejto tabuľke.
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 1% do 20 % vrátane
[plnenie od 100€ do 2000€]
10000€
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 21% do 40 % vrátane
[plnenie od 4200€ do 8000€]
20000€
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 41% do 60 % vrátane
[plnenie od 12300€ do 18000€]
30000€
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 61% do 80 % vrátane
[plnenie od 24400€ do 32000€]
40000€
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 81% do 100 % vrátane
[plnenie od 40500€ do 50000€]
50000€
Poistenie denného odškodného za dobu liečenia úrazu
denná dávka od 1. dňa pri splnení minimálneho počtu 15 dní nevyhnutného liečenia úrazu poisteného 5€/deň
Poistenie hospitalizácie následkom úrazu
denná dávka od 2. dňa
10€/deň
Poistenie pre prípad zlomenín
poistná suma pre zlomeniny krátkych kostí 50 €
poistná suma pre zlomeniny plochých kostí 100 €
poistná suma pre zlomeniny dlhých kostí 150 €
Poistenie pre prípad popálenín
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 5 % až 9 % povrchu tela 50 €
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 10 % až 19 % povrchu tela 100 €
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 20 % a viac povrchu tela 150 €
Poistenie smrti následkom úrazu
poistná suma 1000 €